Teknikövergripande/ Uppdragsledning

Teknikövergripande/ Uppdragsledning

Vi är det bästa alternativet för att leda uppdrag för utformande och design av kompletta transportsystem inom infrastrukturen såsom järnväg, spårväg och tunnelbana.

Vi erbjuder ett fullständigt åtagande inkluderat MBEST-K (mark, bana/spår/kanalisation, el, signal och tele) med särskilt unika kompetenser inom projekterings- och uppdragsledning samt projektering av samtliga teknikgrenar inom järnväg. Våra uppdrag kan med fördel också inkludera olika typer av konstbyggnader bestående av t.ex. broar och stödkonstruktioner.

Vi har i Sverige kompetensen för samtliga tekniker inom järnväg. Vid mycket komplexa projekt nyttjar vi även nordisk/global kompetens inom SYSTRA (med optimala konkurrensfördelar).

Vi har både de övergripande och detaljfokuserade specialist- och expertkompetenserna inom samtliga våra nuvarande marknader; Höghastighetsjärnväg, Konventionell järnväg, Tunnelbana och Spårväg.

I Sverige har vi t.ex. för Höghastighets- och Konventionell järnväg varit engagerade i Ostlänken, ERTMS Korridor B, Dubbelspårsutbyggnader Mälarbanan, Ställverksbyten Västra stambanan, Nytt ATC-system Roslagsbanan m.fl.

I Danmark har vi t.ex. för Tunnelbana och Spårväg varit engagerade i Köpenhamns tunnelbana samt nya spårvägar i Aarhus, Odense m.fl.

Vi är med i projektens alla skeden från tidiga utredningar till färdig anläggning. Vi tar t.ex. fram kompletta handlingar för utförandeentreprenader eller verkar som den effektiva och ledande projektören/rådgivaren i totalentreprenader.

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA